Snabbguide

Momap för Windows Mobile

Senast ändrad 30 mars 2014

Installation

Innan Momap kan installeras, måste handdatorn ha kontakt med er PC. Läs manualen till handdatorn innan den ansluts för första gången.
Det krävs internetanslutning för att installera Momap.

För att installera Momap på handdatorn, måste först MomapMan installeras på din PC.

Installera MomapMan på PC:n

 1. Öppna http://www.momap.se/download.aspx i en webbläsare.
 2. Logga in med ert namn och lösenord.
 3. Ladda ner och kör setup.exe.
 4. Följ installationsguiden. MomapMan kommer att startas automatiskt efter installationen.
 5. Välj språk och klicka på OK.
 6. Ange namn och nyckel och klicka på Aktivera.

I  fortsättningen kan MomapMan startas från Start > Alla program > Momap.se > MomapMan.

Installera Momap på handdatorn

 1. Starta MomapMan
 2. Klicka på Installera-knappen. Ett fönster kommer att visas där man kan välja vilken version som ska installeras. Den senaste versionen är förvald.
 3. Om handdatorns skärm har hög upplösning (640x480 pixlar), bocka för VGA.
 4. Klicka på Installera. Filer laddas automatiskt ner från internet och programmet installeras på handdatorn. Detta kan ta en stund.

Öppna kartor

Kopiera först Ocad-filer(v9, 10 och 11) till handdatorn, antingen med MomapMan eller andra verktyg. Om man vill kopiera bakgrundsbilder måste man använda MomapMan.

För att föra över filer till handdatorn i MomapMan:

 1. Starta MomapMan
 2. Klicka på "Kopiera till handdator"-knappen
 3. Välj en Ocad-fil. En lista med alla tillhörande bakgrunder visas i lista.
 4. Valfritt: Bocka för de bakgrunder du vill använda.
 5. Klicka på Klar.
 6. Om inga bakgrunder har valts påbörjas överföringen.
  Annars ges möjlighet att beskära bakgrundsbilder. Detta på grund av att bilder inte får vara större än 3600x3600 pixlar.
  1. Dra muspekaren över bilden för att markera området som önskas användas. Det mörka området tas bort.
  2. Klicka Klar. Ocad-fil och bilder kommer nu att kopieras till handdatorn.

För att öppna en karta i Momap:

 1. Starta Momap
 2. Tryck på Öppna karta-knappen.
 3. Välj en kartfil.

Om kartan är för stor, kommer minnet i handdatorn ta slut och programmet avslutas. För att undvika detta, kan man dela in kartan i mindre regioner. När man öppnar kartan på handdatorn får man välja vilken del av kartan som läses in i minnet. Detta gäller endast för fullversionen. 

För att dela in kartan i regioner:

 1. Starta MomapMan
 2. Klicka på "Kopiera till handdator"-knappen
 3. Välj en Ocad-fil.
 4. Klicka på Regioner
 5. Zooma med scrollhjulet och flytta kartbilden, genom att hålla nere vänster musknapp och dra musen, så att hela din önskade region syns.
 6. Ange ett namn på regionen och klicka på "Lägg till"-knappen.
 7. Upprepa steg 5-6 för att lägga till fler regioner.
 8. Klicka på OK och fortsätt överföringen som vanligt.

Menyer

I nedre vänstra hörnet visas menyerna Arkiv och Visa.

Arkiv  
     Öppna Öppna Ocad-fil för redigering.
     Spara Spara ändringar till filen.
     Spara kopia Spara en kopia av kartan med ett nytt namn.
     Öppna bakgrund Läs in en bakgrund, antingen Ocad- eller bildfil. 
     Avsluta Avsluta momap.
Visa
     Visa: center Visa mitten av kartbilden.
     Visa: GPS Visa kartbilden där du befinner dig enligt GPS:en.
     Lås på GPS Visa alltid kartbilden där du befinner dig enligt GPS:en.
     Visa bakgrund Visa eller dölj bakgrundsbilden. Om förbockad visas den. 
     Visa förgrund Visa eller dölj förgrunden. Om förbockad visas den. 
     Rastrerade ytor Visa rastrerade ytor - Ytor blir genomskinliga.
     Flytta bakgrund Flytta bakgrund (endast för bildfiler)
     Auto-render Om förbockad, renderas kartbilden automatiskt när det behövs.
     Visa rutnät Visa rutnät efter inställningar i Ocad.
     Konfigurera GPS Välj GPS-enhet
     Referenssystem Ställ in referenssystem (UTM, SWEREF99...)

GPS

För att använd GPS måste kartan vara georefererad i Ocad. Rätt förskjutning och referenssystem måste vara angivet.

Följande referenssystem stöds:

Ett rött kors på kartbilden visar var du befinner dig enligt GPS:en.

GPS-positionen kan hämtas från en seriell port (NMEA-data) eller från operativsystemet. Tryck på Visa->Konfigurera GPS, för att ställa in. Om man väljer GPS Api hämtas positionen från operativsystemet. Om handdatorn har en inbyggd GPS, ska GPS Api troligen väljas.

Obs: Flera program kan inte använda en viss seriell port samtidigt. Stäng av andra program som använder porten innan Momap startas.

Bakgrunder

Både Ocad-filer och bildfiler(jpg,bmp) kan användas som bakgrund.

Bildfiler måste vara inpassade i Ocad, så de visas på rätt plats. Bildfiler måste föras över med MomapMan. Bakgrundsbilder får inte vara större än 3600x3600 pixlar. MomapMan låter er att beskära bilder men inte att dela in i flera zoner. För instruktioner se avsnitt "Öppna kartor".  

För att visa bakgrund i Momap tryck eller välj Öppna bakgrund i Arkiv-menyn. En lista med tillgängliga bakgrunder visas. Tryck på den ni vill visa. Ifall er bakgrund inte syns i listan trots att filen finns på handdatorn, tryck på "Öppna..." och välj filen.

Endast en bakgrund kan visas åt gången.

Obs: Filnamnet bör inte innehålla speciella tecken som åäö, om det är en bildfil.

Knappar för att panorera, markera och rita:

Dessa verktyg fungerar likt verktygen i Ocad.

Panorera

Markera/redigera.

Rita linje

Rita frihandskurva

Rita bezierkurva

Rita rektangel

Rita ellips

Rita efter GPS: "spela in"

Knappar som visas när man ritar

Slutför. Tryck på denna när du har ritat klart en kurva eller yta. För alla verktyg utom ”Rita efter GPS” kan man istället trycka någonstans på kartbilden.
Avbryt. Nytt objekt som ritats tas bort.
Följ en annan kurva eller yta - När man vill följa en annan kurva, tryck på knappen. Om fel objekt markeras tryck igen. Börja sedan rita igen där den ska sluta följa. Obs: denna funktion kan inte användas i samband med Rita hål, Fortsätt rita, Rita om eller Klipp yta.

Knappar som visas om ett objekt är markerat

Flytta objekt. Dra och släpp för att flytta. Kan användas för att markera objekt.

Rotera objekt. Dra och släpp för att rotera objektet. Tryck för att välja punkt att rotera kring (ej för punktobjekt).

Ta bort markerat objekt.

Vänd objekt, t.ex. vänd riktningen på lutningsstrecken för en brant.

Byt symbol hos det markerade objektet till den aktuella symbolen som visas i nedre vänstra hörnet.

Fyll/rita begränsning för ett objekt. Fyllningen/begränsningen får symbolen som är den aktuella symbolen som visas i nedre vänstra hörnet.

Lägg till punkt hos kurva eller yta. Tryck där en punkt ska läggas till.

Ta bort punkt hos kurva eller yta. Klicka på punkten som ska tas bort.

Rita hål i en yta, Bezier-verktyget väljs automatiskt.
Fortsätt rita från ena änden av en kurva, Bezier-verktyget väljs automatiskt.
Rita om en del av en kurva eller yta, Bezier-verktyget väljs automatiskt.
Klipp kurva/yta. För kurva så delas kurvan till två kurvor, där man trycker (eller drar och släpper). För yta, ritar man en kurva som ytan delas längs.

Övriga knappar

Ångra

Gör om

Välj bakgrund

Mätverktyg. Om ett kurvobjekt är markerat visas dess längd på kartan och i verkligheten. Dra och släpp för att mäta en sträcka.

Zoom - Dra uppåt eller neråt för att zooma in respektive zooma ut.

Knappen i nedre högra hörnet, visar aktuell symbol. Tryck på knappen för att välja aktuell symbol. När ett objekt på kartan markeras ändras aktuell symbol till objektets symbol. Knappen till vänster om den visar antal GPS-satelliter funna. Klicka på knappen för mer GPS-information.

Problem

Maila info@momap.se för vidare hjälp. Om du har förslag på hur programmet eller denna guide kan förbättras maila gärna.